Algemene voorwaarden

Created with Sketch.

Algemene voorwaarden voor afname diensten van AMEN Producties.


Degene die service afneemt, hierna genoemt klant en AMEN Producties gaan akkoord met deze voorwaarden, wanneer een overeenkomst wordt aangegaan, ervan uitgaande dat AMEN Producties de algemene voorwaarden op duidelijke wijze verstrekt heeft aan de klant.

1.       Algemeen

1.1.    AMEN Producties kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke danwel materiele schade veroorzaakt tijdens uitvoering van de opdracht. 

1.2.    AMEN Producties behoudt het recht de informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
 
 

2.       Auteursrecht

2.1.   Beelden die door AMEN Producties gemaakt zijn, blijven in bezit van AMEN Producties en zijn tot 70 jaar na dood van de auteur beschermd door de Nederlandse Auteurswet.

2.2.   AMEN Producties behoud, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ten alle tijden auteursrecht op deze gemaakte beelden.

2.3.   Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de klant automatisch toestemming voor het gebruik van de gemaakte beelden voor commerciële doeleinden, tenzij anders schrifelijk overeengekomen.
 
 

3.       Beeldmateriaal

3.1.    AMEN Producties zal in geen geval ruwe beelden met klanten delen. 
 Ruwe beelden houden in:
 1.  Onbewerkte foto’s. (RAW bestanden)
 2.  Onbewerkte videobeelden.
 3.  Beelden die niet gebruikt zijn in het opgeleverde resultaat.
 4.  Enig ander beeld dat door AMEN Producties als ruw beeld beschouwd wordt.

3.2.    AMEN Producties heeft volledige zeggenschap over het bewerken van een video of foto, de klant heeft hier geen zeggenschap in.
 
 

4.       Betaling

4.1.    De klant dient zich te houden aan de gemaakte afspraken over betaling.

4.2.    De betaling dient binnen 10 dagen na dato van opdracht te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.3.    AMEN Producties behoud zich het recht om voorschotfacturen te gebruiken om van te voren gemaakte kosten te dekken.

4.4.    Reiskosten zijn niet bij de standaardprijs inbegrepen en worden apart op de factuur vermeld. 

4.5.    Reiskosten worden berekend middels de volgende formule: 0,40*gereden kilometers. 
 
 

5.       Uitvoering van de opdracht

5.1.    AMEN Producties zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. 

5.2.    De opdracht zal naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden met professionele apparatuur, in de style waarin AMEN Producties gebruikelijk werkt. 

5.3.    De opdracht wordt afgeleverd in de eigen gehanteerde stijl van AMEN Producties.

5.4.    Bij het boeken van een opdracht ga je automatische akkoord met de bewerkingsstijl van AMEN Producties.
 
 

6.       Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

6.1.    AMEN Producties behoud zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6.2.    Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij AMEN Producties aangeven.
 
 

7.       Klachten

7.1.    Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan AMEN Producties te worden verteld. 

7.2.    Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

7.3.    Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op AMEN Producties, in welke zin dan ook.

7.4.    AMEN Producties is niet aansprakelijk voor u zelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

7.5.    Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Algemene voorwaarden voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2023